Energetika

Podpis krovnega sporazuma o povezovanju sektorjev ogrevanja z elektroenergetskim sistemom

Na sedežu družbe ELES, je mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja, z Mestno občino Murska Sobota, ki jo zastopa župan Damjan Anželj skupaj s podžupanom dr. Timijem Gombocem podpisal krovni sporazum o povezovanju sektorjev ogrevanja z elektroenergetskim sistemom.

Podpis krovnega sporazuma o povezovanju sektorjev ogrevanja z elektroenergetskim sistemom

Namen sporazuma je, da v prihajajočih mesecih strokovnjaki družbe ELES in Mestne občine Murska Sobota združijo kompetence in identificirajo skupne projektne cilje na področju proizvodnje električne in toplotne energije, ki bodo realno izvedljivi skladno s konceptom dolgoročnega ogrevanja KODO, ki ga razvija družba ELES. Za identificirane projekte bodo poiskali primerne strateške partnerje in ustrezne vire financiranja, predvsem nepovratna sredstva. Namen skupnega delovanja je neprofiten, v dobrobit tako meščank in meščanov Mestne občine Murska Sobota kot tudi državljank in državljanov Republike Slovenije. Izkušnje, pridobljene z izvedenimi projekti bodo predstavljene tudi drugim zainteresiranim lokalnim skupnostim. Pri identificiranih projektih in njihovi realizaciji bodo iskali možne sinergije s slovenskimi gospodarskimi družbami tako pri razvoju kot tudi implementaciji investicij. Direktor Elesa mag. Aleksander Mervar je povedal, da je poznana usmeritev EU na področju energetike, konkretno električne energije. Strnemo jo lahko v štiri ključne smernice: trajnostni energetski razvoj, zeleni prehod, elektrifikacija in povezovanje oziroma enotni EU trg z električno energijo. Republika Slovenija, kot članica EU, povzema usmeritve, smernice Evropske unije. Kot je v svojih izjavah večkrat in pravočasno povedal: prehod ne bo enostaven in tudi ne poceni. Določene tehnološke rešitve so šele v povojih, tu gre predvsem za pretvorbo viškov električne energije v vodik, njegovo hrambo, transport in ponovno uporabo. V odvisnosti od razvoja te tehnologije bo odvisen tudi obseg in hitrost zelene preobrazbe. Najpomembnejša dilema, ki se mu pojavlja zadnja leta je, kakšna količina električne energije bo potrebna za elektrifikacijo predvsem prometa in ogrevanja, iz katerih proizvodnih virov bo proizvedena, po kakšni ceni ter kako usklajevati vsaj 15-minutne diagrame proizvodnje in porabe. V času od decembra 2021 do aprila 2022 je skupina, v kateri je bil prisoten mag. Mervar, prof. dr. Jože P. Damijan, dr. Dejan Paravan in mag. Drago Babič, na prošnjo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izdelala študijo, ki je vsebinsko obravnavala za Slovenijo optimalno strukturo proizvodnih virov, ki naj bi skupaj z uvozom pokrivali ocenjene bodoče 15-minutne intervale porabe električne energije. V tej študiji so na strani proizvodnih virov do leta 2050 poudarili: nosilni tehnologiji naj bosta jedrska in hidro, graditi je treba soproizvodne enote na lesno maso slabe kakovosti, zgraditi centralno enoto soproizvodnje na nenevarne komunalne odpadke ter množično uvajati proizvodne vire na OVE, predvsem sončne elektrarne, po možnosti koncentrirane na lokacije in večjih inštaliranih moči. Približno ob koncu leta 2019 so začeli v družbi ELES izvajati poglobljene analize in raziskave izven njihove osnovne dejavnosti, prenosa električne energije. Obravnavali so predvsem bodočo, množično preobrazbo prometa v smeri elektrifikacije in visoko povečano uporabo toplotnih črpalk, kot vira energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Prišli so do zaključka, da bo za uspešno preobrazbo potrebno tesno medsektorsko sodelovanje z deležniki iz področja elektroenergetike, oskrbe s toplotno energijo in prometa. Do sedaj so v luči teh ugotovitev podpisali že precej sporazumov. Njihova ocena je, da bo veliko večji izziv kot sama elektrifikacija prometa množično priključevanje toplotnih črpalk zaradi vidika sočasnosti njihove uporabe, kar v mrzlih dneh pač pomeni večjo porabo električne energije. To pomeni potencialno izjemen izziv predvsem za ELES kot tistega, ki skrbi za nemoteno delovanje slovenskega elektroenergetskega omrežja, prav tako pa tudi za elektro distribucijska podjetja v Sloveniji.
"Danes z županom  Damjanom Anželjem podpisujemo dvostranski krovni sporazum, na osnovi katerega bomo skupaj, v prihodnjih mesecih, združili kompetence naših zaposlenih zato, da bodo identificirali skupne projektne cilje na področju proizvodnje električne in toplotne energije,"je sklenils voja razmišljanja mag. Mervar. 

Župan Mestne občine Murske Sobote Damjan Anželj je ob podpisu povedal, da kot gospodaren in odgovoren župan v svoji občini ne želi ničesar prepuščati naključju, še posebej ne tehtnih stisk meščank in meščanov, pri katerih potrebujejo konkretne usmeritve in pomoč. ''Odločitev, da za mnenje in rešitve povprašamo največje strokovnjake pri nas in v regiji, torej družbo ELES, in združimo moči ter znanja, se tako danes odraža v začetku sodelovanja, ki bo prinašalo konkretne koristi za naše meščanke in meščane ter nadalje služilo kot primer dobre prakse uspešnega povezovanja elektrogospodarstva in mestnih ter lokalnih skupnosti."

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju