Energetika

Potrebna je razširitev smernic na nova področja

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o revidiranih smernicah o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020.

Potrebna je razširitev smernic na nova področja

Državam članicam EU že sedanje smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo omogočajo, da na stroškovno učinkovit in nediskriminatoren način podprejo projekte za varstvo okolja (vključno z varstvom podnebja in proizvodnjo zelene energije) ter zadostnost proizvodnje energije.

Evropska komisija je v okviru preverjanja primernosti državne pomoči izvedla oceno sedanjih smernic. Ocena je pokazala, da sedanje določbe smernic na splošno dobro podpirajo podnebne cilje. Hkrati je ocena pokazala tudi, da bi bilo treba nekatere vidike poenostaviti in posodobiti, medtem ko je potrebna določena razširitev smernic na nova področja, kot sta čista mobilnost in razogljičenje, tako da se čim bolj zmanjša izkrivljanje trgovine in konkurence. Poleg tega strateške prednostne naloge komisije, vključene v evropski zeleni dogovor, pomenijo bistveno spremembo, ki jo je treba upoštevati skupaj z ustreznimi regulativnimi spremembami (zlasti svežnjem o čisti energiji, svežnjem o čisti mobilnosti in svežnjem o krožnem gospodarstvu).

Komisija zato predlaga številne spremembe sedanjih pravil, katerih namen je razširiti področje uporabe smernic na nova področja in vse tehnologije, ki lahko pripomorejo k uresničitvi zelenega dogovora, ter tako omogočiti višje zneske in nove instrumente pomoči ter povečati prožnost pravil o združljivosti z uvedbo poenostavljene ocene medsektorskih ukrepov in odpravo posameznih priglasitev za velike zelene projekte v okviru odobrenih shem.

To širše področje uporabe smernic morajo spremljati zaščitni ukrepi, ki bodo zagotovili, da je pomoč učinkovito usmerjena tja, kjer je potrebna za izboljšanje varstva okolja, omejena na to, kar je potrebno za doseganje okoljskih ciljev, in ne izkrivlja konkurence ali celovitosti notranjega trga. Cilj te revizije je tudi zagotoviti usklajenost in skladnost z ustrezno zakonodajo in politikami EU na okoljskem in energetskem področju. V zvezi s tem bi morale smernice olajšati tudi postopno opuščanje subvencij za fosilna goriva, zlasti tista, ki najbolj onesnažujejo okolje.

Poleg posvetovanja z deležniki se bo o osnutku besedila smernic o pomoči za podnebje, energijo in varstvo okolja razpravljalo tudi na srečanju Evropske komisije in držav članic, ki bo potekalo proti koncu posvetovalnega obdobja. Ta postopek bo zagotovil, da bodo imeli tako države članice kot deležniki dovolj priložnosti za pripombe na osnutek predloga Komisije. Sprejetje novih smernic je sicer predvideno za konec leta 2021.
Deležniki pripombe na osnutek revidiranih smernic lahko podajo do 26. julija.

Polona Bahun
O avtorju