Energetika

Potrjen Strateški načrt poslovanja Elesa za obdobje 2016-2020

Gre za prvi strateški načrt poslovanja družbe, ki ga je potrdila tudi vlada.
Potrjen Strateški načrt poslovanja Elesa za obdobje 2016-2020

ELES je prvi strateški poslovni načrt sprejel za obdobje 2011-2015, večina strateških ciljev in aktivnosti iz tega načrta pa je bila uresničena. Ker se je obdobje prvega strateškega načrta družbe zaključilo in ker je slovenska energetika pred številnimi izzivi, kot so: nizke borzne cene električne energije in z njimi povezana finančna nestabilnost predvsem proizvodnih družb, povečevanje deleža električne energije iz OVE in njihov vpliv na trenutno in prihodnjo stabilnost delovanja evropskega elektroenergetskega prenosnega omrežja), je ELES zaradi prilagoditve na te razmere sprejeli nov dolgoročni strateški načrt poslovanja za obdobje 2016-2020. Po drugi strani pa slovenska elektroenergetika nima jasne strategije države, zaradi česar se ELES še dodatno sooča z določenimi pomanjkljivostmi obstoječe zakonodaje z vidika razmejitev pristojnosti med nami in drugimi subjekti slovenske elektroenergetike.

Razlog za pripravo novega strateškega načrta pa je tudi ta, da so gospodarske družbe, ki imajo v lasti visokonapetostno 110 kV prenosno omrežje, le-to v treh letih od uveljavitve Energetskega zakona s pogodbo odplačno prenesti na ELES. Odkupi bodo potekali sukcesivno in v smislu določil pripadajoče Uredbe, večino v letu 2016, dokončni prevzem pa mora biti zaključen do 10. marca 2017. ELES pričakuje, da se bo rok za prevzem podaljšal za pet let.

Ključne strateške usmeritve za obdobje 2016-2020, ki jih je ELES zapisal v načrt so: spoštovanje ciljnih vrednot, delovanje zaposlenih v skladu z etičnim kodeksom, smernic korporativne integritete, s ciljem doseči ustrezno raven poslovne odličnosti. Zasledovali bodo učinkovito upravljanje s fizičnimi sredstvi in uvedbo učinkovitega upravljanja s kadri. Poleg celovitega nadzora nad delovanjem 400 in 220 kV prenosnega omrežja si bodo v družbi prizadevali tudi prevzeti celovit nadzor nad celotnim, zazankanim 110 kV omrežjem.

Med strateškimi usmeritvami za to obdobje je tudi zakup sistemskih storitev po primerljivih cenah sosednjih TSO, glede na nove tehnologije, na osnovi tehnično-ekonomskih kriterijev in prehod na čim večjo avtonomijo. Vlagali bodo v čezmejne prenosne zmogljivosti, utemeljevanje višine NTC do sosednjih TSO, in sicer glede na nacionalni interes Slovenije. Prav tako med prioritete uvrščajo še poslovanje v regulatorno določenem okviru in zagotavljanje dobička lastniku glede na regulatorno metodologijo.

Za obdobje dolgoročnega strateškega plana 2016-2020 ELES načrtuje investicije v višini 64 milijonov evrov, od tega lastnih virov v višini 18 milijonov evrov, lastnih virov iz komercialnih čezmejnih kapacitet v višini 16 milijonov evrov ter za 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Kot dodatna investicijska vlaganj pa pri tem ni upoštevan projekt NEDO, ker ob izdelavi tega strateškega plana še ni bila znana izvedbena shema tega projekta. Ocenjena vrednost projekta sicer znaša 37,4 milijona evrov, od tega pa bo ELES zagotovil sredstva v višini 15,9 milijona evrov. Po terminskem planu se bo fizična izvedba projekta začela oktobra 2016 in končala oktobra 2019.

Kot ocenjujejo v družbi, bo ELES do leta 2020 izvedel investicijo v DV Cirkovce-Pince z RTP Cirkovce. Prehod iz 220 na 400 kV omrežje (Cirkovce-Podlog-Beričevo-Divača) se bo po njihovi oceni premaknil proti letu 2030. Projekt skupnega interesa Italije in Slovenije za povezavo Salgareda (IT)-Divača-Beričevo (SI) bo v tem obdobju po vsej verjetnosti ostal na nivoju študije. Izvedba investicije SINCRO.GRID pa je odvisna od uspešnosti prijave za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev (program CEF).

Direktor Elesa mag. Aleksander Mervar je po sprejetju dokumenta na vladi poudaril, da strateški poslovni načrt določa naloge, ki jih mora ELES opraviti v naslednjih letih. Zaradi dosedanjega uspešnega razvoja, zaradi izjemno visoke stopnje realizacije preteklega strateškega poslovnega načrta, zaradi izjemnega nabora kompetentnih in zavzetih zaposlenih ter vse večje agilnosti družbe pa je prepričan, da bo ELES kos tudi prihodnjim izzivom.

Polona Bahun
O avtorju