Energetika

Sanacija prenosnega omrežja končana

Eles je v roku obnovil 52 km prenosnih elektroenergetskih poti, ki so bile poškodovane zaradi žledoloma v nedavni zimski ujmi.  
Sanacija prenosnega omrežja končana

Žledolom, ki je nastopil v začetku februarja 2014, je družbi ELES, sistemskemu operaterju prenosnih elektroenergetskih poti, poškodoval kar 7 prenosnih poti. Sanacija 52 km prenosnih elektroenergetskih poti, ki so ključnega pomena za obratovanje elektroenergetskega sistema Slovenije, se je začela že meseca marca.  

S 6. junijem od 14.55 ure dalje je v rednem obratovanju tudi DV 400 kV Beričevo-Divača, s katerim bo spet povezano celotno slovensko prenosno omrežje. Predvidoma 10. junija bo vklopljen še DV 220 kV Kleče-Divača, ki je bil v havariji najbolj poškodovan. Dela na slednjem DV so končana v celoti, izvaja pa se še pregled del s strani daljnovodnih ekip družbe ELES. Tako Severna Primorska v prihodnje ne bo napajana le preko daljnovodnih zank, ki potekajo čez Italijo in Hrvaško. Za sanacijo bo družba ELES predvidoma namenila 8,5 milijona evrov finančnih sredstev.  

Družba ELES je v elektroenergetski sistem Slovenije najprej sredi maja vklopila DV 400 kV Beričevo-Podlog, konec maja pa še DV 2x110 kV Dravograd-Velenje. V teku so tudi dela na težko dostopnem terenu DV 110 kV Cerkno-Idrija, kjer se pričakuje zaključek del v drugi polovici junija 2014. Na gradbiščih je bilo tako prisotnih skoraj 200 ljudi.  

Podrobni pregledi omrežja odkrili številne poškodbe 

Teorija žledenja in razledenitve ob otoplitvi se je ponovno izkazala za resnično. Ob otoplitvi, ki je prišla po enem tednu žledenja v mesecu februarju, je število poškodb samo naraščalo. Po vseh izvedenih pregledih, ki jih je družba ELES opravila s svojimi lastnimi ekipami ter ekipo strokovnjakov za jeklene konstrukcije, so se šele pokazale prave razsežnosti katastrofe. V sanaciji poškodb, nastalih v februarski ujmi, je bilo potrebno v celoti zamenjati kar 62 stojnih mest daljnovodov, do 50 odstotkov je bilo poškodovanih še nadaljnjih 31 stojnih mest. Po detajlnem pregledu in med samo sanacijo je bilo ugotovljenih še veliko dodatnih poškodb posameznih elementov jeklenih konstrukcij. Tako je bilo potrebno zamenjati kar 420 ton jeklenih konstrukcij, 250 km vodnikov, zaščitne vrvi in OPGW vodnika, preko 1800 verig obešalnega materiala ter 9000 izolatorskih členov.  

V družbi ELES so si po pregledu vseh poškodb zaradi ujme zadali rok sanacije konec meseca junija 2014. Skladno z zakonodajo so sklenili pogodbe za sanacijo 400 kV in 220 kV daljnovodov s podjetjem Dalekovod in za 110 kV daljnovode s podjetjem Elektroservisi. Za celotno obnovo je projektno dokumentacijo v obsegu dokumentacije za razpis in projektov za izvedbo izdelala projektantska hiša IBE. Za odpravo posledic havarije so v družbi ELES izvedli postopke javnih naročil skladno z ZJNVETPS.  

Družba ELES je s svojimi daljnovodnimi skupinami v sklopu sanacije v dveh dneh popravila dva daljnovoda, ki sta utrpela manjše poškodbe, in sicer DV 220 kV Beričevo-Podlog in mednarodni DV 220 kV Obersielach-Podlog.  

Obnova prenosnega omrežja na visoki strokovni ravni 

Celotno izvedbo obnove so vodili strokovnjaki družbe ELES. Dodatno so bile angažirane pooblaščene inštitucije za izvedbo super kontrole nad izvedbo gradbenih del, izdelavo in dobavo jeklenih konstrukcij, geološki nadzor in varstvo pri delu. Strokovnost izvajalcev, organiziranost gradbišč, vodenja projekta in nadzora sta bila na visoki ravni, kar je omogočilo izvedbo pred zadanimi roki. Kakovost izvedenih del je skladna z vsemi veljavnimi tehničnimi standardi in pravilniki ter veljavno zakonodajo.  

Družba  ELES, ki vodi elektroenergetski sistem RS, je tako v času februarske ujme kot v času sanacije prenosnega omrežja zaradi posledic ujme zagotavljala neprekinjeno dobavo električne energije v vse regije v Sloveniji. (kkš)