Obnovljivi viri

V pripravi DPN za sončni elektrarni Zlatoličje – Formin

Vlada je sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za sončni elektrarni Zlatoličje – Formin, ki ju bodo postavili na brežinah dovodnega in dovodnega kanala elektrarn.

V pripravi DPN za sončni elektrarni Zlatoličje – Formin

Cilj načrtovanega projekta je preveritev in izraba potencialnih lokacij na področju HE Zlatoličje in HE Formin (obstoječi dovodni in odvodni kanali) za proizvodnjo električne energije iz sonca ter s tem povečanje fleksibilnosti proizvodnje DEM. Na SE Zlatoličje je predvidena postavitev petih segmentov, na SE Formin pa postavitev šestih segmentov, od tega treh segmentov na zunanji brežini dovodnega kanala in treh segmentov na notranji brežini odvodnega kanala. Za vsak segment je predvidena transformacija na srednjenapetostni nivo s transformatorsko postajo 
0,4/20 kV, ki bodo z elektrarno povezane s kablovodom. 

Kot je znano, je bil lani že zgrajen in predan v obratovanje segment pet sončne elektrarne Zlatoličje, moči 2,5 MWp in povprečno letno proizvodnjo 3.000 MWh. V naslednjih letih, predvidoma med leti 2025 in 2026, pa Dravske elektrarne Maribor načrtujejo postavitev še preostalih segmentov na brežinah dovodnih in odvodnih kanalov hidroelektrarn Zlatoličje in Formin, skupne dolžine dobrih 14 kilometrov in skupne moči dobrih 28 MWp, ki naj bi na leto v povprečju prispevale okrog 32.000 MWh obnovljive električne energije. 

Z vlade so sicer sporočili, da je osnovni cilj izgradnje sončnih elektrarn prispevati k izpolnjevanju ključnih ciljev nacionalne energetske politike, to je k zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo ter povečanju oskrbe z energijo iz obnovljivih virov energije. Za zanesljivo oskrbo države je namreč treba zagotoviti dobro razvita in zanesljiva omrežja in čezmejne povezave, primerno razpršitev virov in dobavnih poti ter določeno mero samooskrbe in skladiščenja, kjer je to okoljsko in ekonomsko upravičeno. Okoljski cilji so vezani tudi na skupna prizadevanja za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje, zato je potrebno zagotavljanje rabe obnovljivih in nizkoogljičnih virov energije, diverzifikacija primarnih virov energije ter okoljska sprejemljivost pri pridobivanju, proizvodnji, transportu in rabi vseh vrst energije, pri čemer projekt Dravskih elektrarn izpolnjuje vse omenjene zahteve.

Brane Janjič
O avtorju