Energetika

V Trbovljah prva predstavitev izgradnje HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke

Na občini Trbovlje je potekala prva širša predstavitev projekta izgradnje prvih treh v verigi srednjesavskih elektrarn.
V Trbovljah prva predstavitev izgradnje HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke

O projektu so predstavnikom občin Laško, Litija, Zagorje, Hrastnik in Trbovlje, kamor bodo posegale HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, spregovorili predstavniki investitorja HSE in Ministrstva za okolje in prostor.

Cilj novih hidroenergetskih objektov na srednji Savi je boljša izkoriščenost obnovljivega in cenovno ugodnega vira energije ter zanesljivost, stabilnost in konkurenčnost elektroenergetskega sistema. Poleg tega se bo z načrtovanimi ureditvami zagotavljalo varstvo vodnega režima in rečne dinamike, izboljšala se bo poplavna varnost in ustvarile možnosti koriščenja plovnih poti po Savi.

Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju je bila v juniju 2009 s stani Ministrstva za gospodarstvo, na pobudo HSE, podana pobuda za začetek postopka izdelave Državnega prostorskega načrta (DPN) za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol. Zaradi težnje po spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu reke Save od Ježice do Suhadola, je bil izdan sklep, da se začetek izdelave DPN zamakne do sprejetja nove uredbe. V času sprejemanja nove uredb je bil v oktobru 2010 uveljavljen Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, ki je prinesel spremembe v postopku priprave DPN in opredelil vsebino pobude za pripravo DPN. Skladno z določili tega zakona je sedaj pripravljena tudi dopolnitev pobude za pripravo DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi. DPN se tako pripravlja za tri hidroelektrarne na območju srednje Save in obsega približno 26 kilometrov dolg odsek med Litijo in Zidanim Mostom ter sega na območje občin Laško, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. 

Predlagane prostorske ureditve izhajajo iz številnih predhodnih strokovnih preveritev. Te so pokazale, da je za nadaljnjo obravnavo v postopku priprave DPN za spodnje tri hidroelektrarne na srednji Savi najustreznejša rešitev ta, ki na obravnavanem odseku predvideva umestitev posameznih hidroelektrarn spregradami in strojnicami na lokacijah Renke, Trbovlje in Suhadol.

Občine in zainteresirana javnost pa imajo sedaj čas do 10. februarja, da podajo smernice za gradnjo načrtovanih hidroelektrarn, na osnovi katerih se bodo te umestile v prostor in izdelal DPN. (pb)

Več na: www.trbovlje.si

Polona Bahun
O avtorju