Energetika

Večji letošnji projekti v Savskih elektrarnah Ljubljana

Razvojni cilj družbe SEL je vzpostavitev sklenjene verige HE od Mavčič do hrvaške meje in v tem okviru izgradnja HE na srednji Savi.
Večji letošnji projekti v Savskih elektrarnah Ljubljana

V družbi Savske elektrarne Ljubljane (SEL) so kot večje letošnje projekte omenili naslednje: MHE Borovlje z zapornico na prodni pregradi; HE Vrhovo - obnova vzbujalnih sistemov, lastne porabe in sistema vodenja agregatov; obnova HE Moste - 2. faza (talni izpust); zamenjava prelivnih naprav na pregradi Završnica; hidroelektrarne na srednji Savi.

Družba SEL je v letu 2012 odkupila obstoječo MHE Borovlje moči 15 kW, vključno s koncesijsko pravico. V letu 2018 na lokaciji stare načrtujejo gradnjo nove MHE na osnovi spremenjenega vodnega dovoljenja s povečanim instaliranim pretokom (s 4,0 na 8,0 m3/s) in z ukinjenim Qes (prej 2,0 m3/s).

Z izgradnjo nove MHE bo nazivna moč znašala 385 kW, letna proizvodnja električne energije pa 1.780 MWh. Vgrajena bo sodobna Kaplanova turbina, spojena direktno s sinhronskim generatorjem napetostnega nivoja 0,4 kV. Proizvedena energija bo preko transformatorja napajala 20 kV distribucijsko omrežje. Sočasno se z vgradnjo zapornice v prodni pregradi ob MHE rešuje tudi problem zniževanja vodne gladine v prodnem zadrževalniku v času njegovega praznjenja. Investicija bo znašala okoli 2,2 milijona evrov.

V HE Vrhovo je že v teku investicija obnove vzbujalnih sistemov, lastne porabe in sistema vodenja agregatov, ki bo trajala skoraj tri leta. Lani je bil izveden razpis in dobavljen del opreme, letos bo izvedena obnova sistema lastne porabe, skupnih naprav in sistema vodenja s sekundarno opremo in vzbujalnim sistemom enega agregata, v letu 2019 pa še obnova sistema vodenja s sekundarno opremo in vzbujalnim sistemom preostalih dveh agregatov. Z investicijo bo doseženo podaljšanje življenjske dobe in povečana zanesljivost delovanja omenjenih sistemov.

Za potrebe evakuacije visokih vod in transporta sedimentov je na pregradi HE Moste vgrajen talni izpust z glavno zapornico, ki je bil leta 1985 zaradi težav pri zapiranju zapornice (praznjenje bazena leta 1974) dograjen z pomožno hidravlično zapornico na iztoku. Glede na izsledke idejnega projekta iz leta 2004 je  bila na vtoku talnega izpusta leta 2016 dograjena groba rešetka, ki preprečuje vstop večjih nečistoč v rov.

Prav tako je po izsledkih idejnega projekta potrebno zamenjati funkciji obeh zapornic - sedanja pomožna zapornica se preimenuje v glavno regulacijsko, sedanja glavna pa v pomožno zapornico. Za izvedbo teh del je bila v letu 2017 izdelana projektna dokumentacija predelave obeh pogonov zapornic talnega izpusta, fizično pa bo predelava izvedena v letu 2018. Z investicijo bo dosežena povečana varnost ob nastopu visokih voda in zagotovljen transport sedimentov v vodotoku. Predvidena vrednost investicije znaša 200.000 evrov.

Na pregradi bazena Završnica je za dvig gladine vode nameščen lesen provizorij, ki je v slabem stanju in predstavlja potencialno nevarnost porušitve ob visokih vodah in posledično dolvodnega vala. V namen povečanja varnosti in kontroliranega prevajanja presežnih količin vode bodo na mesto dosedanjega lesenega provizorija vgrajene segmentne zapornice, podprte z gumijasto vrečo. Okvirna vrednost investicije znaša 450.000 evrov.

Strateški oz. razvojni cilj družbe SEL je vzpostavitev sklenjene verige HE od Mavčič do hrvaške meje in v okviru tega izgradnja HE na srednji Savi. Družba SEL je za izvedbo tega projekta vključena v družbo SRESA d.o.o. skupaj s HSE d.o.o. in GEN energijo d.o.o. Izgradnja HE na srednji Savi bi pomembno prispevala k izpolnjevanju zavez RS iz podnebnega paketa ter glede povečanja deleža električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije.

Osnova za začetek izvajanja aktivnosti za uresničitev projekta HE na srednji Savi je podpis koncesijske pogodbe in sprejetje zakona, primerljivega z zakonom za spodnjo Savo. Če bodo ti pogoji v letu 2018 zagotovljeni, pojasnjujejo v družbi SEL, si bodo kot partner v skupni družbi za izgradnjo prizadevali, da bodo z izkušenim kadrom v čim večji meri vključeni v samo pripravo, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektrarn na srednji Savi.