Energetika

Zanesljivost oskrbe z električno energijo v EU ni v nevarnosti

Agencija ACER je odobrila Evropsko oceno zadostnosti virov v elektroenergetskem sistemu (ERAA) za leto 2023. Oceno pripravlja Evropsko združenje sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (ENTSO-E) in predstavlja mejnik za zanesljivost oskrbe z električno energijo v državah članicah EU.

Zanesljivost oskrbe z električno energijo v EU ni v nevarnosti

Gre za napredno modeliranje sistema, ki temelji na sodobnih metodologijah in verjetnostnih ocenah. Njen cilj je analizirati možne dogodke, ki lahko negativno vplivajo na ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po električni energiji za deset let vnaprej. Ocena ERAAA je pomemben element za podporo pravočasnim odločitvam politike o strateških zadevah, kot so uvedba mehanizmov zmogljivosti (CMS).

Kljub pozitivni oceni pa ACER poziva tudi k nadaljnjim izboljšavam v naslednji letni oceni (ERAA 2024). ACER meni, da mora robustna ocena napovedati raven zanesljivosti oskrbe z električno energijo v EU in opredeliti pomisleke glede morebitnega pomanjkanja oskrbe, pri čemer mora analiza temeljiti na doslednih predpostavkah in pristopih k modeliranju.
Zagotoviti mora prepoznavnost elektroenergetske soodvisnosti držav članic EU z jasnim prikazom, kako spremembe v povpraševanju in/ali ponudbi ene države vplivajo na zanesljivost oskrbe z električno energijo v drugi državi.
ERAA mora prikazati, kako se lahko države članice zanesejo druga na drugo v času negotovosti v elektroenergetskem sistemu.
ERAA mora zagotoviti objektivno osnovo za oceno dodatnih nacionalnih ukrepov (vključno z državno pomočjo) za izboljšanje evropske zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

Glede na to, da je ERAA 2023 zadnja ocena, ki je bila izvedena v triletnem obdobju izvajanja za skladnost z metodologijo ERAA in izboljšavami, ki jih je izvedel ENTSO-E, ACER ugotavlja, da je ERAA 2023 ustrezna. ACER je prepoznal izboljšave zlasti pri večji doslednosti predpostavk, uporabljenih pri modeliranju tveganj ustreznosti in naložbenega ravnanja. Poleg tega tudi pri analizi o tem, kako se je evropska omrežna infrastruktura skozi čas razvijala in širila. Izboljšave so vidne tudi pri tesnejšem usklajevanju s ciljem zmanjševanja emisij EU za leto 2030. 

Da pa bo ERAA v celoti skladna z metodologijo in bo zanesljivo orodje za oblikovalce politik, ACER meni, da mora ENTSO-E oceno ERAA za leto 2024 okrepiti s sprejetjem robustnejšega pristopa k modeliranju, z oceno zmogljivosti med območji z uporabo metode izračuna zmogljivosti na podlagi pretoka (v skladu s trenutnimi pravili), namesto z uporabo neto prenosnih zmogljivosti (NTC) ter z zagotovitvijo večje skladnost s pravili trga ter izboljšavo modeliranja naložbenega vedenja. 

Polona Bahun
O avtorju