Aktivacija poročila PUO-16 za poročanje v letu 2016
Vladimir Habjan
/ Categories: Energetika

Aktivacija poročila PUO-16 za poročanje v letu 2016

Poročilo PUO-16 za leto 2016 je aktivirano preko portala za e-poročanje EPOS. Obrazec za poročanje "Bilanca prodaje in nakupa dobavitelja električne energije" ne prinaša spremembe glede na poročanje v preteklem letu.

 

Pojasnila za poročanje v letu 2016

Prevzemno/predajna mesta

Vpisuje se število mest na prenosnem ali distribucijskem sistemu, kjer se izvajata prevzem in predaja električne energije in na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja realiziranih količin o oddaji in odjemu električne energije.

 

Iztržek za dobavo el. energije (EUR)

V stolpec se evidentira iztržek pri prodaji el. energije in druge podporne storitve v okviru dobave el. energije končnemu odjemalcu (razen pavšalnih stroškov poslovanja pri gosp. odjemu).

 

Strošek dobavitelja (gosp. odjem)

V stolpec se evidentirajo t.i. pavšalni stroški poslovanja (10. odstavek 48. člena EZ-1) za gospodinjske odjemalce (nadomestilo za vodenje, evidentiranje, izdajo, obdelavo računa, podporne storitve...), v kolikor se zaračunavajo posebej; običajno v fiksnem znesku na merilno mesto na mesečnem nivoju.

 

Postavka 4.3 "Preostala prodaja in izravnava, izgube v omrežju"

Na postavki se med drugim evidentira tudi prodaja za evidentiranje izgub električne energije v omrežju za operaterja. Ker izgube niso namenjena prodaji končnim odjemalcem, se tudi ne evidentirajo pod prodajo končnim odjemalcem (postavke 1 in 2), ampak v postavko 4.3.

 

Kategorije porabniških skupin gospodinjskega in ostalega odjema (negospodinjski, poslovni in neposlovni odjemalci) so ostale nespremenjene. Uvrstitev v porabniške kategorije se razporedi glede na predvideno letno porabo el. energije. Podrobnješa metodologija glede tega ni predpisana in je prepuščena poročevalcem, priporočamo pa, da enotno metodologijo za uvrščanje v porabniške skupine določite na začetku poročanja in je med letom ne spreminjate.

 

V okviru ostalega odjema se od leta 2014 ločeno prikazuje "Mali poslovni odjemalec (MPO)", kateri je skladno z EZ-1 predstavlja odjemalca na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč (vsota vseh prevzemno-predajnih mest na eni dobavni pogodbi) manjšo od 41 kW. Podrobnosti glede uvrstitve v postavko MPO so predstavljene na lanskih pojasnilih za poročanje, ki so dostopne na povezavi.

 

Na strani nakupa so dodane nove pravne osebe iz posodobljenega seznama bilančnih skupin in podskupin operaterja trga z elektriko.

 

Postopek poročanja

Template poročila (obrazec) je za možnost e-poročanja preko opcije uvoza že naložen in ga snamete preko portala EPOS po izvedbi ukaza "uvoz" iz seznama "Poročanje podatkov - bližajoči roki za oddajo poročil". Snamete ga jih lahko tudi na spodnji povezavi: Poročilo PUO-16.

Pravilno poročanje za leto 2016 preko opcije uvoza je samo z uporabo zgoraj predpisanega poročila. Pri uvozu izpolnjenega poročila v sistem EPOS mora biti datoteka shranjena v obliki MS Excel 1997-2003 s končnico .xls.

 

Ujemanje poročil PUO in GO na mesečnem nivoju

Na mesečnem nivoju se morajo med poročiloma "PUO-16" in "GO-16" (pri poročevalcih, ki poročajo oba poročila) na strani prodaje točno ujemate postavke  "1. Gospodinjski odjem" (poročilo PUO) in "5. Skupaj GO" (poročilo GO) in sicer za naslednje postavke:

•    količine prodane električne energije (kWh),

•    iztržek za el. dobavo energije (EUR),

•    strošek dobavitelja (gosp. odjem) (EUR),

•    skupaj za el. energijo (EUR).

 

Rok za oddajo poročil - konec meseca za pretekli mesec

Poročanje se izvaja na mesečnem nivoju. Rok za poročanje je konec tekočega meseca za podatke preteklega meseca. Zaradi kasnejše aktivacije poročanja za leto 2016 je podaljšan rok za poročanje za podatke za prve tri mesece (januar, februar in marec) 2016, in sicer najkasneje do 5. maja 2016.

Za več informacij o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika obrazcev na MZI - Direktoratu za energijo (Gregor Plavčak)

Previous Article Stavka je zadnje sredstvo
Next Article Eko sklad objavil nove javne pozive za kredite
Print
1129