Energetika

Ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

Namen Stičišča je obravnavanje vseh vidikov trajnostne prenove in gradnje stavb s poudarkom na zbiranju različnih izkušenj, identificiranju novih potreb in iskanju strokovno utemeljenih rešitev.

Ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

Stičišče povezuje raznovrstne akterje, ki želijo doseči čim širše uveljavljanje trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji. Na strokovnem posvetu ob ustanovitvi so udeleženci povezovali svoje poglede na pomen trajnostne prenove in gradnje stavb ter možnosti za izboljšanje pogojev na tem področju.
Stičišče bo pri svojem delu povezovalo raznovrstne akterje iz strokovne sfere (strokovna združenja in zbornice, javni in zasebni raziskovalni inštituti, fakultete in drugo), iz politične sfere oziroma javne uprave (ministrstva oziroma direktorati, agencije, lokalne energetske agencije, javni republiški in občinski stanovanjski skladi in podobno), iz gospodarstva (podjetja, upravniki večstanovanjskih stavb in drugi posamezniki), iz civilne družbe (nevladne organizacije, civilno-družbene organizacije, gibanja in drugo) in finančne institucije (javni skladi, banke in drugo).

Priprave na ustanovitev Stičišča so potekale s finančno podporo projekta LIFE IP Care4Climate. Inštitut za ekologijo je v analizi ovir pri prenovah stavb na podlagi 60 intervjujev ugotovil, da je za izboljšanje pogojev za trajnostno prenovo stavb ključno nadgraditi komunikacijo med akterji in zagotoviti povratne informacije o izkušnjah pri izvedbi v odločevalski proces. 

Namen Stičišča je obravnavanje vseh vidikov trajnostne prenove in gradnje stavb s poudarkom na zbiranju različnih izkušenj, identificiranju novih potreb in iskanju strokovno utemeljenih rešitev. Omogoča komuniciranje med raznovrstnimi akterji in odločevalci z namenom podpreti nove koncepte ter izboljševati implementacijo. Vzpostavlja sistemsko dopolnitev komunikacijskega in odločevalskega procesa. 

Glavni cilj Stičišča je prispevek k zmanjševanju emisij in doseganju drugih trajnostnih ciljev, ki so povezani s prenovo in gradnjo stavb, in odpravljanje implementacijskega deficita.
Za dosego svojih namenov in ciljev Stičišče, ki predstavlja civilnodružbeno organizacijo, izvaja nepridobitne dejavnosti. Ustanovni zbor je potrdil pravila delovanja Stičišča in program dela za leto 2023, ko bosta glavni aktivnosti organizacija problemske konference in priprava kažipota o trajnostni prenovi in gradnji. Sprejeta pravila omogočajo ustanavljanje regionalnih stičišč. Stičišče bosta vodila dr. Sabina Jordan kot predsednica Zbora Stičišča in dr. Gašper Stegnar kot koordinator sedemčlanskega Izvršnega odbora. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju