Vlada ni podprla predloga skupine poslancev
Vladimir Habjan
/ Categories: Novice, Hidro energija

Vlada ni podprla predloga skupine poslancev

Kot je znano, je skupina 51 poslancev v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, s katerim so želeli omogočiti hitrejše dokončanje verige hidroelektrarn (HE). Predlagatelji so se za novelo odločili, da bi odpravili anomalije, ki so po njihovem prepričanju posledica nedorečenosti gradbenega zakona in onemogočajo gradnjo tako kompleksnih energetskih in infrastrukturnih objektov. Predlagatelji so pojasnili, da so v zadnjih letih uveljavljene spremembe gradbene zakonodaje z uvedbo integralnega postopka povzročile, da mora investitor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti dokazila o pravici graditi na vseh nepremičninah, ki so predmet presoje gradbenega dovoljenja, še preden se ugotovi sprejemljivost vpliva gradnje na okolje. Takšna zahteva je po njihovem prepričanju nelogična in neracionalna, saj to pomeni, da mora investitor v primeru velikega projekta, kot je gradnja HE s pripadajočimi objekti, kjer gre za več tisoč parcel, odkupiti zemljišča ali pridobiti ustrezne stvarne pravice, še preden se sprejme odločitev, ali se bo naložba sploh lahko izvedla.

 

Vlada je sporočila, da tega predloga zakona ne more podpreti. Vlada ugotavlja, da poseganje s posameznim zakonom v določbe drugega zakona ni sprejemljivo. Prav tako ni ustrezno mesto urejanja izgradnje sončnih elektrarn (druga energetska izraba) v ZPKEPS-1, saj v svoji osnovi (1. člen) z ZPKEPS-1 ureja pogoje za točno določeno izvajanje koncesije za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na točno določenem območju koncesije. Predmet ZPKEPS-1 ni kakršnakoli energetska izraba, temveč gre za posebno pravico za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah z instalirano močjo, enako ali večjo od 10 MW. Namen ZPKEPS-1 je določiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in izgradnji objektov za izvajanje koncesije za posebno rabo vode. S predlagano spremembo zakona bi koncesionar pridobil izključno oziroma posebno pravico (koncesijo) tudi za izrabo sončne energije, kar ni predmet ZPEKPS-1.

 

Koncesionar bi si na podlagi predloga ZPKEPS-1 pridobil privilegiran položaj pravnega subjekta, ki ima širša upravičenja do poseganja na vodna in priobalna zemljišča z namenom energetskega izkoriščanja teh zemljišč izven uporabe zemljišč za namen, za katerega se je podelila koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah z instalirano močjo, enako ali večjo od 10MW. To je lahko sporno z vidika načela enake obravnave subjektov v enakem položaju. 

 

Predlog spremembe ZPKEPS-1 v 2. členu predvideva, da naj bi se v integralnem postopku po 50. členu Gradbenega zakona ne glede na določbo 35. člena štelo, kdaj je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja objektov koncesije po tem zakonu popolna. Popolna naj bi bila, če ji je priložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročilo o vplivih na okolje. Za popolnost vloge ne bi bilo več potrebno izkazovati pravice graditi. Takšni spremembi vlada nasprotuje, saj posega v veljavni sistem graditve objektov, ki naj bi bil enak za vse investitorje, ne glede na to, za gradnjo kakšnega objekta gre. S tem se posega v ustavno načelo enakosti. Vlada še pojasnjuje, da je v pripravi sprememba Gradbenega zakona, ki za vse vrste objektov in za vse investitorje predvideva, da bi bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja popolna, če ji je priložena (zgolj) dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

Previous Article Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec o energetiki
Next Article Poročilo o izvedbi akcijskega načrta na vladi
Print
602
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.