Eko sklad nudi nepovratne spodbude socialno šibkim občanom
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Eko sklad nudi nepovratne spodbude socialno šibkim občanom

Spodbude so namenjene socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb ter za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso.

Drugi javni poziv ZERO500 se izvaja v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program ZERO500«, ki se financira iz sredstev Kohezijskega sklada, in se bo izvajal do leta 2023. Namenjen je gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino.

Eko sklad bo na podlagi tega javnega poziva upravičenim gospodinjstvom dodelil nepovratno finančno spodbudo za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. S tem se bodo gospodinjstvom izboljšale življenjske razmere, saj jim bodo energetske prenove prinesle dejanske prihranke pri stroških za energijo. Z investicijami se jim bo zmanjšala poraba energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z nizkimi prihodki predstavlja velik odstotek vseh življenjskih stroškov. Izboljšave bivanjskih pogojev (vlaga, plesen) pa bodo pozitivno vplivale tako na zdravstveno kot psihično stanje članov gospodinjstva.

Nepovratna finančna spodbuda je namenjena za toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, toplotno izolacijo fasade, vgradnjo energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat, zamenjavo sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije, zamenjavo neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko ter za vgradnjo lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Glavne spremembe drugega javnega poziva ZERO500 glede na lani objavljen prvi poziv so razširitev nabora stavb, na katerih se projekt lahko izvede, saj je spodbuda po novem lahko dodeljena za stavbe, zgrajene pred 1. januarjem 2003 (pri predhodnem pozivu je bil pogoj, da je stavba zgrajena pred 31. decembrom 1967). Pri ukrepu toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru se spodbuda poleg izolacije lahko dodeli tudi za zamenjavo oziroma popravilo strešne kritine v primeru, ko energetski svetovalec na predhodnem ogledu stavbe ugotovi, da je strešna kritina dotrajana in potrebna zamenjave. Po novem mora biti vlagatelj prejemnik denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka zadnjih zaporednih 12 mesecev pred vložitvijo vloge (pri predhodnem pozivu je bil pogoj zadnjih devet mesecev pred vložitvijo vloge). Prav tako mora biti po novem vlagatelj sam ali skupaj z enim oziroma več družinskimi člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja vlagatelja v odločbi CSD, lastnik ali solastnik vsaj do polovice stanovanja ali stanovanjske stavbe, kjer bo izveden projekt (pri predhodnem pozivu je bil lastnik stavbe/stanovanja lahko tudi družinski član vlagatelja).

Višina spodbude znaša sto odstotkov upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9.620 evrov za izvedbo enega ali kombinacijo izbranih ukrepov oziroma 15 tisoč evrov, če se spodbuda dodeli izključno za izvedbo ukrepa toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru skupaj z menjavo strešne kritine. Točna višina spodbude se bo določila s tripartitno pogodbo in sicer na podlagi predračuna za izbrani ukrep.

Drugi nov objavljen javni poziv namenja nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah. V okviru tega poziva se dodeljuje nepovratna spodbuda v višini sto odstotkov upravičenih stroškov investicije, in sicer za novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno biomaso), ali za novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje.

Ta javni poziv prinaša višjo spodbudo pri enosobnih kurilnih napravah, saj se spodbuda dodeli v višini štiri tisoč evrov za peletne kamine z vodnim toplotnim prenosnikom in po novem tudi za vse druge enosobne kurilne naprave na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bodo priklopljene na centralno ogrevanje (za te je bila spodbuda do sedaj dva tisoč evrov).

Upravičene osebe na tem javnem pozivu pa so tisti, ki so na dan vložitve vloge prejemniki denarne socialne pomoči in lastniki oziroma skupaj z enim ali več družinskimi člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja upravičene osebe v odločbi CSD solastniki stavbe, kjer se bo investicija izvedla.

Previous Article Evropska komisija zbira projekte za proizvodnjo čistega vodika
Next Article Upravni odbor Energetske zbornice o izstopu iz premoga
Print
307
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.