Vlada izdala Uredbo o energetski infrastrukturi
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Vlada izdala Uredbo o energetski infrastrukturi

Uredba določa vrste objektov, naprav, omrežij in sistemov, ki sestavljajo energetsko infrastrukturo ter način vodenja energetske infrastrukture, s katero izvajalec opravlja energetsko dejavnost. Gre za prenosno omrežje elektrike in prenosni sistem zemeljskega plina, distribucijsko omrežje elektrike in distribucijski sistem zemeljskega plina, sistem za utekočinjeni naftni plin, sistem za proizvodnjo in skladiščenje zemeljskega plina, sistem za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje, sistem za distribucijo drugih energetskih plinov in sistem za proizvodnjo elektrike skupaj s priključkom na prenosni ali distribucijski sistem. 

Uredba določa, kdo je dolžan voditi evidenco energetske infrastrukture in kaj mora evidenca vsebovati. Evidenco infrastrukture sestavljajo podatki o: vrsti objekta, naprave ali omrežja, temeljnih tehničnih značilnostih in drugih tehničnih podatkih, podatki o lastniku in uporabniku infrastrukture, podatki o morebitni obremenitvi ter podatki o vzdrževanju infrastrukture, vrsti vzdrževanja, izvedenih delih in posegih v infrastrukturo. Izvajalec energetske dejavnosti je podatke dolžan ministrstvu posredovati v 15 dneh od prejete zahteve. 

Po novem za vpis in izbris iz evidence infrastrukture soglasje vlade ni več potrebno, uredba pa tudi ne ureja več montaže in priključevanja naprav na elektroenergetsko omrežje.

Še dodatno uredba zmanjšuje administrativne ovire za naprave, ki zaradi svojega majhnega vpliva zaradi samih dimenzij naprave in varnejšega načina delovanja to dopuščajo. Ohranja pa kazni za montiranje naprav, ki so v nasprotju z določbami uredbe.

Previous Article Vlada: stavka v energetiki neupravičena
Next Article Kljub stavki bi prenosni in distribucijski sistem še vedno delovala
Print
1331