Agencija za energijo objavila Smernice za razvoj elektromobilnosti v Sloveniji
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Agencija za energijo objavila Smernice za razvoj elektromobilnosti v Sloveniji

Dokument je agencija oblikovala na osnovi 1. in 2. cikla javnega posvetovanja o ureditvi področja elektromobilnosti v Sloveniji ter na osnovi spremljanja razvoja elektromobilnosti in razvoja na področju zakonodaje in tehnične regulative v Sloveniji in EU, ki ga v okviru svojih nalog izvaja agencija.

Posvetovalni dokument je namenjen predvsem odjemalcem, dobaviteljem in sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij na področju električne energije, ponudnikom storitev na področju elektromobilnosti in vsem ostalim zainteresiranim. Prav tako naslavlja širša področja, ki ne obsegajo samo pristojnosti agencije, temveč tudi določena področja, ki so v pristojnosti drugih regulativnih organov in države.

Agencija v dokumentu predlaga rešitve in minimalne zahteve v širšem kontekstu, upoštevajoč različne interese posameznih udeležencev trga in reguliranih podjetij za opravljanje dejavnosti na področju elektromobilnosti.

Elektromobilnost in infrastruktura za polnjenje električnih vozil sta sicer danes še v fazi razvoja, zato se ju bo v omenjenem obdobju sprva preizkušalo, spremljalo njun razvoj in razvijalo rešitve za vpeljavo v prakso. Vendar pa je treba za uspešno vpeljavo premostiti tudi netehnološke ovire, torej pripraviti in uvesti ustrezne regulatorne spremembe.

EU in slovenska politika v prizadevanjih za trajnostni razvoj, obvladovanje podnebnih sprememb in omejevanje onesnaževanja okolja namreč močno podpirata omejevanje porabe fosilnih goriv. Pri tem ima promet, ki je eden največjih povzročiteljev emisij škodljivih snovi v ozračje, pomembno vlogo.

V Sloveniji so se v obdobju zadnjega leta aktivnosti na vseh področjih elektromobilnosti okrepile. Proizvajalci električnih vozil so ponudili vozila na slovenskem trgu, kar je povzročilo hiter porast prodaje. Po zadnjih podatkih je bilo v letu 2015 v Sloveniji na novo registriranih 157 baterijskih in priključnih hibridnih električnih vozil, kar pomeni, da se je število tovrstnih vozil v letu 2015 več kot podvojilo glede na stanje konec leta 2014. Do oktobra 2016 pa je bilo na novo registriranih 192 električnih vozil. Postavljene so bile hitre polnilne postaje na postajališčih avtocestnega križa, na območju Ljubljane pa prve polnilne postaje na P+R parkiriščih. Elektro Ljubljana napoveduje intenziven razvoj polnilne infrastrukture, prve polnilne postaje in pripadajoč center upravljanja pa načrtujeta tudi Elektro Celje in Elektro Gorenjska.

Napredek je bil dosežen tudi pri razvoju tehnologij. Uvajajo se novi standardi za izmenjavo podatkov med akterji elektromobilnosti, intenzivne raziskave potekajo na področju baterij, z rastjo prodaje električnih vozil v svetu pa so se znižale tudi cene baterij. Napredku sledijo tudi ukrepi vlade in pristojnih organov. Letni znesek, namenjen subvencijam za nakup električnih vozil, se je z 0,5 milijona evrov v letu 2014 namreč povišal na 2,5 milijona evrov v letih 2015 in 2016 oziroma na 3,2 milijona evrov, če upoštevamo dodaten razpis za fizične osebe iz novembra lani. V lanskem letu se je povišala tudi višina subvencij za nakup/predelavo posameznih tipov električnih vozil. Nadaljujejo se podpore v obliki ugodnega kreditiranja nakupa električnih vozil in postavitve polnilnih postaj, objavljen je bil tudi razpis za subvencioniranje postavitve (nakupa) polnilnih postaj v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000, v skupni višini 500 tisoč evrov.

Vlada je ustanovila medresorsko delovno skupino za pripravo Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi, katere osnovna naloga bo priprava nacionalnih okvirov politike, kot zahteva evropska zakonodaja. V pripravi je Energetski koncept Slovenije, ki predvideva drastično zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2055. Velik delež k zmanjšanju naj bi prispeval prehod na alternativna goriva v prometu, kjer se uporaba baterijskih električnih vozil vsaj v naslednjem srednjeročnem obdobju kaže kot najbolj realna možnost za doseganje zadanih ciljev.

V pripravi so spremembe Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje, v katerih bodo posebej obravnavani pogoji za uvrstitev merilnega mesta v vrsto odjema polnjenje električnih vozil na avtocestah in sheme priključevanja oziroma merjenja odjema električne energije, ki bodo omogočali izbiro ločenega dobavitelja električne energije za polnjenje električnih vozil.

Agencija je bila že v preteklem obdobju aktivna na področju elektromobilnosti in je izvedla dva cikla javnega posvetovanja v zvezi z različnimi odprtimi vprašanji elektromobilnosti. S tem je pridobila dragocene informacije o pogledu različnih akterjev (uporabniki električnih vozil, prodajalci električnih vozil, upravljavci polnilne infrastrukture, distribucijski operaterji in drugih) na prihodnji razvoj elektromobilnosti in predvsem polnilne infrastrukture.

Agencija deluje na vrsti področij, povezanih z elektromobilnostjo. Področja njenega delovanja ter njene pristojnosti in zadolžitve ji omogočajo, da aktivno sodeluje pri oblikovanju politike, vezane na razvoj elektromobilnosti. Pri tem velja posebej izpostaviti oblikovanje tarifnih postavk in spremljanje učinkov uvedbe nove odjemne skupine Polnjenje električnih vozil ter sodelovanje v postopku oblikovanja sprememb Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije.

Agencija ima lahko vidno vlogo tudi pri spodbujanju projektov uvajanja sistemov pametnih omrežij na področju elektromobilnosti, vezano na prilagajanje moči odjema za polnjenje električnih vozil, predvsem pa v procesu izdelave Energetskega koncepta Slovenije, podrejenih izvedbenih aktov in akcijskih načrtov, ki bodo natančneje določali, na kakšen način doseči cilje na področju uvajanja elektromobilnosti.

Previous Article Razvoj v službi celovite energetske oskrbe
Next Article Lokalno samooskrbo z električno energijo povečali za 12 odstotkov
Print
1523
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.