V javni obravnavi uredba o pravilih za proizvodne naprave na OVE in SPTE
Polona Bahun

V javni obravnavi uredba o pravilih za proizvodne naprave na OVE in SPTE

MzI je pripravil predlog uredbe, ki določa pravila za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (OVE) in proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo v državi.

Besedilo predlagane uredbe ostaja enako kot v trenutno veljavni uredbi, so pa vključene spremembe glede pravil za določanje referenčne cene zemeljskega plina. Ministrstvo je pripravilo predlog nove uredbe na podlagi izredno spremenjenih dogajanj na trgu, ki se odražajo v precejšnjem dvigu cen električne energije in zemeljskega plina ter strukturnih spremembah tržnih produktov, zato sedanji model za napovedovanje cen ne odraža več objektivnega stanja na trgu. S predlagano uredbo se bodo pravno konkretizirala zlasti določila Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki opredeljujejo podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav na OVE in SPTE.

Na podlagi izvedenih strokovnih podlag je bil pripravljen nov model za izračun referenčnih cen zemeljskega plina. Ključna sprememba modela je vpeljava kvartalnih produktov, ki glede na trenutne dinamične razmere bistveno bolj objektivno odražajo dejanske tržne cene od do sedaj uporabljenega letnega produkta. Predlagan nov model je robusten in bo tudi ob pričakovani umiritvi razmer in trenutnih anomalij na trgu v prihodnje bolj realno napovedoval tržne razmere in s tem ustrezno podlago za določitev višine podpor. Druga pomembna sprememba je časovna uskladitev napovedi za zemeljski plin s časom napovedi tržne cene električne energije. Z novim modelom se obe ceni določata v istem časovnem obdobju (do 25. oktobra tekočega leta), kar upravljalcem proizvodnih naprav omogoča hkratno sklepanje pogodb o nakupu zemeljskega plina ter prodaji električne energije, kar finančna tveganja podjetij bistveno zmanjšuje, ter omogoča posledično tudi nižje in bolj stabilne cene toplote za odjemalce.
Napovedi referenčnih cen se uporabljajo za tiste proizvodne naprave, ki so v podporno shemo vstopile še pred uveljavitvijo sprememb podporne sheme v letu 2016 (stara shema), in tudi za tiste, ki so vstopile v novo shemo po konkurenčnem postopku v skladu z uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE.

Zainteresirane javnosti morebitne pripombe na predlog pravilnika na e-naslov: gp.mzi@gov.si lahko posredujejo najkasneje do 30. oktobra.

Previous Article Izjemen dvig cen energentov je nepredstavljiv izziv za slovensko industrijo
Next Article ELES in Telekom predstavljata prihodnost e-polnjenja
Print
1230