Znan razrez Podnebnega sklada
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Znan razrez Podnebnega sklada

S sredstvi sklada za podnebne spremembe v letu 2016 se prioritetno financirajo ukrepi na območjih s prekomerno obremenitvijo zraka z delci PM10, za katere je vlada sprejela Odloke o načrtih za izboljšanje kakovosti zraka. Sprememba programa porabe sredstev je potrebna zaradi vključitve izgradnje infrastrukturnih ureditev nedeljive infrastrukture v sklopu izgradnje HE na Spodnji Savi v financiranje v letu 2016. 

Iz leta 2015 se sicer v leto 2016 prenaša 20,4 milijona evrov, od tega je 11 milijonov evrov potrebnih za izplačilo subvencij Eko sklada na podlagi pogodbe iz let 2015 in 2014, na podlagi preostalega prenosa pa bo možna takojšnja sklenitev pogodbe za financiranje dela ukrepov predvidenih v Poslovnem in finančnem načrtu Eko sklada 2016. V tem trenutku je sicer težko natančno oceniti višino prilivov iz prodaje emisijskih kuponov v letu 2016, saj njihova cena še vedno zelo niha, a trenutno je priliv od prodaje emisijskih kuponov v letu 2016 ocenjen na 20 milijonov evrov. To bi omogočilo financiranje ukrepov v skupni višini do 30 milijonov evrov. 

Sredstva sklada bodo v pretežnem deležu namenjena za financiranje ukrepov energetske sanacije stavb in priklopa na daljinsko ogrevanje, s čemer bo tako omogočen zagon domačega gospodarstva (gradbeništvo, mala in srednje velika podjetja, izolacijski materiali). S sredstvi iz Podnebnega sklada bodo financirani nakupi novih okolju prijaznih avtobusov/minibusov za izvajanje dejavnosti linijskih avtobusnih prevozov v mestnem in medkrajevnem prometu ter spodbujanje trajnostne mobilnosti za obisk območij ohranjanja narave.

Poleg tega bo denar namenjen izgradnji infrastrukturnih ureditev v sklopu izgradnje HE na Spodnji Savi ter investicijam v izgradnjo novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za samooskrbo. Iz tega sklada pa bodo financirani tudi projekti, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE.

Sredstva so namenjena še projektom nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb ter ozaveščanju, izobraževanju, usposabljanju ter pripravi strokovnih podlag s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe. Sredstva so rezervirana tudi za mednarodne obveznosti Slovenije v okviru globalnih podnebnih prizadevanj in zagotavljanju obveznosti Slovenije glede prizadevanj držav članic za zmanjšanje emisij, da do 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za njihovo zmanjšanje. (pb)

Previous Article Potrebni so ukrepi na ravni EU
Next Article Denar za akumulacijski bazen obljubljen
Print
1251