Borzen leto 2019 zaključil z 1,33 milijona evrov dobička
Polona Bahun
/ Categories: Energetika

Borzen leto 2019 zaključil z 1,33 milijona evrov dobička

Iz podatkov letnega poročila izhaja, da je družba Borzen poslovno leto 2019 zaključila s čistim dobičkom v višini 1,33 milijona evrov. V tem obdobju so v družbi ustvarili za 4,53 milijona evrov prihodkov in za 2,90 milijona evrov odhodkov. Bilančna vsota družbe je 31. decembra 2019 znašala 227,72 milijona evrov in se je v primerjavi s predhodnim letom povečala predvsem zaradi višjega presežka sredstev centra za podpore. Družba je tako 31. decembra 2019 izkazovala 5,82 milijona evrov kapitala.

V podporni shemi je bilo ob koncu lanskega leta 3.858 elektrarn s skupno nazivno močjo 417 MW, kar predstavlja približno 12 odstotkov instaliranih zmogljivosti v republiki Sloveniji. Proizvodnja elektrike v letu 2019 dosega približno povprečno raven preteklih dveh let, medtem ko so izplačila variirala tako glede na zunanje vplive na posamezne proizvodne vire, predvsem vreme, kot tudi spremembo referenčne tržne cene. Proizvodnja enot v podporni shemi v preteklem letu je predstavljala 947,5 GWh, kar je slabih sedem odstotkov slovenske letne porabe, ob tem pa je bilo izplačanih 123 milijonov evrov podpor, pri čemer je povprečna podpora znašala 129,83 evra/MWh.

Sicer pa je trg z elektriko zaznamovala manjša porast vrednosti evidentiranih količin zaprtih pogodb, skupna količina je znašala 56.239 GWh, pri tem pa je v primerjavi s preteklim letom upadlo število evidentiranih zaprtih pogodb in je znašalo 62.781 pogodb. Kar se tiče gibanja koncentracije na veleprodajnem trgu podatki iz leta v leto kažejo na povečano koncentracijo, saj je deset največjih bilančnih skupin v letu 2019 evidentiralo nekaj manj kot 96 odstotkov vseh količin zaprtih pogodb. Konec leta je bilo na slovenskem trgu z elektriko sicer prisotnih 52 bilančnih skupin in 18 bilančnih podskupin, kar je primerljivo s preteklimi leti. Slovenija je bila v letu 2019 neto uvoznik električne energije. Neto uvoz je znašal 2.512,5 GWh, kar predstavlja nekaj več kot 17 odstotkov slovenske porabe elektrike.

V okviru blagovne znamke Trajnostna energija je Borzen lani izvedel številne aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije. Pri tem še zlasti izpostavljajo postavitev energetsko obarvanega igrišča v središču Maribora, odprtje prenovljenega in energetsko učinkovitega sedeža Slovenske filantropije, izvedbo dogodkov, natečajev in raziskav, izdelavo okoljske družabne igre in lokalizacijo okoljskih risank Lepši svet v angleški jezik.

Preteklo leto je bilo za Borzen izjemno tudi na področju deljenja znanj in izkušenj, kar dokazuje sodelovanje pri različnih projektih na energetskem trgu, zlasti pa so ponosni na izvedbo petih svetovalnih projektov v okviru razpisov Sekretariata Energetske skupnosti. Pri slednjih so namreč imeli priložnost svoje znanje in pretekle izkušnje s področja energetskih trgov deliti s kolegi v Moldaviji, Severni Makedoniji in Gruziji pri vzpostavljanju trgov z elektriko v njihovih državah.

Kot je v letnem poročilu poudaril direktor Borzena dr. Karlo Peršolja, trg z elektriko postaja vedno bolj transparenten, pri čemer na ravni naše države Borzen s povečevanjem nabora podatkov o trgu, ki jih javno objavlja, z izvajanjem storitve poročanja o veleprodajnih poslih, s posredovanjem in deljenjem podatkov ter ostalimi aktivnost igra pomembno vlogo. V letu 2019 so na Borzenu že pričeli z nekaterimi aktivnostmi, ki jim jih v prihodnje nalaga paket Čista energija za vse Evropejce. Na energetskih trgih pričakuje še večji poudarek na obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije, s tem pa je povezana tudi sprememba vlog tradicionalnih akterjev na trgu z elektriko, predvsem končnega uporabnika, ki se bo prelevil v aktivnega uporabnika in hkrati proizvajalca.

Previous Article Izpostavili pozitivne izkušnje NEK
Next Article Distribucijska podjetja vzpostavila nov spletni portal
Print
808